هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد.  گوته

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید.  گوته

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.  گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید.  گوته

بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.  گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.  گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.  گوته

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.  گوته

طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند.  گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد.  گوته

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است.  گوته

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.  گوته

gote.jpg