اول نظر ز دست برفتم عنان عقل

وان را که عقل رفت چه داند صواب را

عشق آدمیت است گر این ذوق در تو نیست

همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را

قوم از شراب مست و ز منظور بی‌نصیب

من مست از او چنان که نخواهم شراب را

saadi7v.jpg