من چه خاکی سر آن خاطره ‌ها

بگذارم

تو اگر شانه به دیوار کسی

بگذاری