آبانگان

آبانگان یکی از جشنهای ایرانی است که در

ستایش و نیایش ایزد بانو آناهیتا که ایزد آبهای

روان بوده است برگزار می شده است.

آناهیتا نمادی از پاکی و مهربانی است به دور از

اندیشه های خشونت بار و تزویر و ریا

 

آبان روز است و آبان ماه و آبانگان زیبا

هم آبی آسمان است و هم آبی آب  دریا 

نمادی باشد هر جا آناهید بانوی آب ها

ز فرش آب ها جاری شده اندر کران ها 

آناهیتا نگهبان است و همه آبان و باران

که هرگز نگسلد پیمان نیک آبیاران

 

در باور ایرانیان آب مقدس است و هیچگاه نباید

آن را آلوده کرد.

پلوتارک در کتاب زندگی مردان نامی می نویسد:

سربازان ایرانی، سربازان شکست خورده رومی

را تعقیب کردند، چون به رودخانه ای رسیدند به

سربازان رومی شکست خورده اجازه دادند بگریزند

چون ایرانیان نمی خواستند آب را آلوده کنند.

زمان برگزاری این جشن در آبان روز از آبان

برابر با روز دهم آبان بوده است.