در تمام سال های رفته بر ما روزگار

شادمانی می خرید از ما و ماتم می فروخت

من گلی پژمرده  بودم در کنار غنچه ها

گلفروش ای کاش با آنها مرا هم می فروخت