پاییز بى مهر نبود

            برگ عاشق باد شد

   از چشم درخت افتاد