دوغ و دوشاب یکی است

وقتی کسی فرق بین دوغ و دوشاب را نمی داند

زحمات وفداکاری های افراد را در هرصورتی بی اهمیت

دانسته می گویند:

"دوغ و دوشاب پیشش یکی است"

دوغ که متفرع از ماست است و پس از گرفتن کره از ماست

باقی می ماند در محیط گله داری بیشتر به مصرف تغذیه سگان

گله می رسید.

دوشاب همان شیره است که با پختن آب انگور به دست می آید.

در تحقیقات بعمل آمده لُرهای گله دار برای دوغ که کره آن

گرفته شده ارزش و اهمیتی قابل نبوده اند و غالباً آن را

به دور می ریختند.

دوشاب چون مواد اولیه و وسایل تهیه و تدارک آن برای

گله دارها فراهم نبود بدون تردید اهمیت بیشتری داشت و

هرگز دوغ در نزد لُرها نمی توانست جای دوشاب را بگیرد.

دوشاب علاوه بر آنکه ذائقه را شیرین می کند در سرمای سخت

زمستان در کوهستان ها بر میزان کالری و حرارت بدن نیز می افزاید.