وقتی دلیلی برای خوشحالی

در زندگی‌ات داری

یعنی خـوشبختـی