بزرگترین ماجراجویی که می توانی

دنبال کنی

این است که رؤیاهای خود را

زندگی کنی