آدمی هم مثل برگ

می تواند زیست بی تشویش مرگ

گر ندارد همچو او آغوش مهر باد را

می تواند یافت لطف

هر چه بادا باد را