روزی دوباره

به آسمان نگاه خواهم کرد

از رهگذری خواهم پرسید

امروز روز چندم مهر است ؟

و صورتی را برای شاخه گلی در دستم

و نارنجی را برای غروبی پاییزی

و آبی را برای پیراهن تو به خاطر خواهم آورد

به جای تمام چیزهایی که از یاد برده ام

آن روز

پیراهن آبی ات را پررنگ تر بپوش

آدمی جایزالخطاست

و پرنده ای که فراموشی بگیرد

هر لحظه ممکن است

دوباره پرواز کند