هر از گاهی 

     خودت را هَرَس کن   

    شاخه های اضافیت را بزن 

     پای تمام شاخه بریده هایت بایست 

     تمام سختی هایت ... 

   دردهایت ... 

   خاطرات بدت را ... 

باغبانی کن 

سبک کن فکرت را 

از هرچه آزارت می دهد 

خوبی های زندگیت را جمع کن 

 آدمهای بد زندگیت را کم کن 

همه چیز خوب می شود...