زبانت معمار است و حرفهایت خشت خام

مبادا کج بچینی دیوار سخن که فرو

خواهد ریخت بنای شخصیتت