خوشبختی را نمی توان وام گرفت

خوشبختی را نمی توان برای لحظه ای نیز به عاریت خواست

خوشبختی را نمی توان دزدید

نمی توان خرید

نمی توان تکدی کرد...

خوشبختی گمان می کنم تنها چیزی است در جهان که فقط

با دست های طاهر کسی که به راستی خواهان آن است

ساخته می شود و از پی اندیشه های طاهرانه