ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ می گیرد

به خودم می گویم 

در دیاری که پر از دیوار است

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ   

ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ  

ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﺑﺴﺖ 

ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮔﻮﯾﺪ 

ﺑﺸﮑﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺩﺍﺭﯼ 

ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ  

ﺗﻮ خـدﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ 

ﺧـﺪﺍ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﺧر با توست