تنهایی

نام دیگر پاییز است

هر چه عمیق تر

برگ ریزان خاطره هایت بیشتر