آرام شده ام

مثل درختی در پاییز

وقتی تمام برگ هایش را

باد برده باشد