هرگز به گذشته برنگردید

اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش بر می گشت

هرگز یک پرنسس نمی شد