زندگی قصه نقاشی‍هاست

داستان را خود ما می‌گوییم

می‌توان پنجره باز

به یک صبح و یک آینه

لبخند زمین دلهره پرواز

نقاشی کرد می‌شود دوست کشید

این مهم نیست کجا

صفحه دیگری از قصه ورق خواهد خورد

هنر ما این است که در صفحه

خالی زمان بهترین نقش پر از

بودنمان را بکشیم