عجیب نیست که یک کتاب بعد از

چندین بار خواندن چاق تر میشود

انگار که چیزی هایی لابلای صفحه ها

بعد از خواندنشان جا می ماند

چیزهایی مثل :

احساسات، افکار

صداها، بوها ...