لبخند او برآمدن آفتاب را

در پهنه ی طلایی دریا

از مهر می ستود

در چشم من ولیکن

لبخند او برآمدن آفتاب بود