پاییز کوچک من

دنیای سازش همه رنگ هاست با یکدیگر

تا من نگاه شیفته ام را 

در خوش ترین زمینه به گردش برم

و از درخت های باغ بپرسم

خواب کدام رنگ یا بی رنگی را می بینند

در طیف عارفانه ی پاییز