گفتم که

خطا کردی و تدبیر نه این بود

گفتا چه

توان کرد که تقدیر چنین بود 

گفتم که

بسی خط  خطا بر تو کشیدند

گفتا همه

آن بود که بر لوح جبین بود 

گفتم که

چرا مهر تو را ماه بگردید

گفتا که

فلک بر من بد مهر به کین بود 

گفتم که

نه وقت سفرت بود چو رفتی

گفتا که

مگر مصلحت وقت درین بود