پاییز

ملکه زیبا و غمگینی ست

که غروب ها

پشت پنجره ی قصر دلتنگی ها می نشیند و

با شهادت هر برگ

شمعی روشن می کند

به یاد معشوقه اش

که روزی به سفر رفت و

هیچوقت برنگشت ...