هر روز دنیا را به چشمی

نگاه کن

انگاری بار اول است که چشم

باز کرده ای