بسیار سفر باید تا پخته شود

خامی

صافی نشود صوفی تا در نکشد

جامی