زندگی چیدن سیبی است که باید

چید و رفت

زندگی تکرار پاییز است باید

دید و رفت