پاییزم

به زخم های جا مانده در دلم قسم

به چشم های از شراب گریه لبریزم

خدا هم بغض کرد

وقتی شنید

هیچ کجای دنیا

دیگر

به تو نمی رسم ...