رؤیاهایم را نقاشی می کنم

با رنگهایی از خزان های به جا مانده

فریادی رساترست

هم آغوشی شعر و رنگ