دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

سرو خرامان منی ای رونق بستان من

چون می روی بی‌من مرو ای جانِ جان بی‌تن مرو

    وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من