و قلمو را برداشت خدا

و زمین را آورد

رنگ زیبایی ها را

پاشید بر آن

و به آن گفت

خــزان