موضوع غم انگیز در خصوص زندگی

کوتاه بودن آن نیست بلکه

غم انگیز این است که ما زندگی را

خیلی دیر شروع می کنیم