حُسن باران این است

که تبسم دارد

گرد غم از همه چیز

از همه جا می گیرد

همه جا بر همه کس می بارد

و تعلق دارد به جهانی از عشق