آدم ها

این روزها مثل جمعه ها می مانند

پر از ابهامند

معلوم نمی کنند فردند یا زوج