حکمت وزش باد

رقصاندن برگها نیست

امتحان ریشه هاست