از بس که خدا عاشق نقاشی بود

هر فصل به روی بوم  یک چیز کشید

یک بار ولی گمان کنم شاعر شد

یک گوشه ی دنج رفت و پاییز کشید