به دیدارم بیا هرشب

در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند

دلم تنگ است

بیا ای روشن

ای روشنتر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها