این باد

چه مگر گفت

در گوش درختان

که چنین جامه‌ درانند همه