آفریدگار توانا بدون کمک و یاری

هیچ دستیاری

کارگاه وجود انسان را چنان با دقت

  آفریده است 

که هیچ نقص و خللی در آن

وارد نیست

براستی که کسی جز او سزاوار

ستایش نیست