کتابی، خلوتی، شعری، سکوتی

مرا مستی و سکر زندگانی است

 چه غم گر در بهشتی ره ندارم  

که در قلبم بهشتی جاودانی است