الهی دل بلا بی دل بلا بی           

گنه چشمان کره دل مبتلا بی

اگر چشمان نکردی دیده بانی       

   چه داند دل که خوبان در کجا بی

بیا سوته دلان گرد هم آئیم            

سخنها واکریم غم وانماییم