اشتباه هایتان را با خود جابجا نکنید

در عوض آنها را زیر پایتان قرار داده

و برای رد شدن از آنها استفاده کنید