دلم عاشق شدن فرمود و من بر حسب

فرمانش

 در افتادم بدان دردی که پیدا نیست   

درمانش