درکوچه های خاطراتم پاییز را

سرک می کشم 

شاید جا مانده باشد لبخند های

جوانی را

که بعدها فقط نگاهش رنگ

پاییز بود