به یاد داشته باشیم که پیرامون مان را خودمان

رنگ آمیزی می کنیم هر عمل و رفتاری

که انجام می دهیم پاشیدن رنگی

است به اطراف و

اطرافیان مان