بر درخت زنده بی برگی چه غم

           وای بر احوال برگ بی درخت