زندگی بدون روزهای بد نمی شود

بدون روزهای اشک و درد و

خشم و غم نمی شود

اما روزهای بد

همچون برگهای پائیزی 

باور کن که شتابان فرو می ریزند

و در زیر پاهای تو

اگر بخواهی استخوان می شکنند

و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند

برگهای پائیزی بی شک

در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت

و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت

سهمی از یاد نرفتنی دارند