پاییز می رسد که مرا

مبتلا کند

با رنگ های تازه مرا

آشنا کند

پاییز می رسد که همانند

سال پیش

خود را دوباره در دل قالیچه

جا کند

او می رسد که از پس نه

ماه انتظار

راز درخت باغچه را بر

ملا کند