مست کرد امشب نسیم مست شهریور مرا

        گرچه باز از چشم تَر آبانم از دل آذرم

ماه شهریور پُر است از خاطرات عشق من

         من به جان تا زنده باشم عاشق شهریورم