آغوش گشوده بر خزان شهریور

سرگشته چنان باد وزان شهریور

چون دخترکی که مهر از او دل برده

محجوب و حزین و لب گزان شهریور